Wat betekenen de letters IOOF?

Deze letters vormen de beginletters van de officiële naam van onze Orde, namelijk. “Independent Order of Odd Fellows”.

Waarvan is die Orde onafhankelijk (independent)?

In de loop van de geschiedenis heeft het woord “independent” verschillende betekenissen gehad. Nu betekent het dat de Orde niet afhankelijk is van, of gebonden is aan, een bepaalde kerk, geestelijke stroming, of politieke partij.

De IOOF is een Orde. Wat moet men zich daarbij voorstellen?

We zouden het begrip “Orde” als volgt kunnen definiëren:“Een Orde is een hiërarchische organisatie die een humanitair of godsdienstig doel nastreeft”. Daarbij wordt gebruik maakt van bijeenkomsten, graden­systemen, ritualen en symbolen. De Orde is een internationale broederschap met een humanitaire doelstelling. Het bestuur wordt democratisch gekozen.

Waarom de vreemde naam Odd Fellows?

Na de stichting van de eerste Vrijmetselaars Grootloge in 1717 waren niet alle broeders van bestaande loges bereid zich daarbij aan te sluiten. Er werden namelijk steeds meer invloedrijke lieden zoals, hertogen, grote geleerden e.d., lid van de loges en zij gingen steeds meer de dienst uitmaken. Daardoor voelde “de gewone man” zich niet meer thuis in de loge. Die “overgebleven broeders”, de “Odd Fellows” dus, stichtten korte tijd later hun eigen Orde: Independent Order of Odd Fellows.

Wanneer en waar is de Orde ontstaan?

De IOOF zoals we die in Nederland kennen is op 26 april 1819 in U.S.A. door Thomas Wildey opgericht. Rond 1800 emigreerden veel Engelsen naar Noord-Amerika, waaronder ook een aantal Engelse Odd Fellows. Deze geëmigreerde, uitsluitend mannelijke, Odd Fellows ontmoeten elkaar in de plaatselijke herbergen. Op maandagavond 26 april 1819 in de ‘Zeven Sterren Herberg’ in Baltimore, richtte de smid Thomas Wildey de Washington Loge Nr. 1 in Baltimore op.

Komt de IOOF in veel landen voor?

In Europa vinden we loges in Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland/België, Noorwegen, IJsland, Zweden en Zwitserland en sedert kort ook weer in Polen.
Bovengenoemde 9 jurisdicties werken actief om het Oddfellowship in Europa te verspreiden. De Deense Grootloge is actief in Czech Republic en in Spain, de Zweedse Grootloge is actief op Cyprus en de Finse Grootloge  heeft 2 Loges in Estonia. De expansie in Italy is groeiende door de actieve rol van de Zwitserse Grootloge. Er zijn nu Loges in Genova en Milano. De Noorse en Poolse Grootloges proberen in Oekraine voet aan de grond te krijgen.
Behalve in Europa vinden we de Orde o.a. ook in Australië, Nieuw Zeeland en Amerika.

De Orde is in Amerika gesticht door Engelse Odd Fellows. Zijn er ook Odd Fellows in Engeland?

Ook in Engeland en in de voormalige Britse koloniën vinden we talrijke Odd Fellow loges. Deze horen echter bij een andere Odd Fellow organisatie, kortweg de “Manchester Unity” genaamd. Overigens onderhoudt onze IOOF goede contacten met de Engelse organisatie en kunnen de leden van beide organisaties elkaars bijeenkomsten bezoeken.

Hoe wordt zo’n internationale organisatie als de IOOF bestuurd?

In elk land waarin de Orde actief is, zijn de loges verenigd in een Grootloge. Per traditie is de in Amerika gevestigde “Soevereine Grootloge” het hoogste gezagsorgaan van de Orde. Deze komt jaarlijks bijeen. In Europees verband bestond er bovendien jarenlang een nauwe samenwerking tussen de Europese Grootloges die verenigd waren in de “Europese Federatie van Grootloges”. Enige jaren geleden is die “Europese Federatie” opgegaan in de “Europese Grootloge”. Deze opereert zelfstandig en is geen directe verantwoording meer schuldig aan de Soevereine Grootloge. De Europese Grootloge participeert namens de Europese jurisdicties in de Soevereine Grootloge. De Europese Grootmeester is Gedeputeerd Grootmeester van de Soevereine Grootloge.

Hoeveel leden telt de Orde in Nederland en België?

In Nederland en België telt de Orde ca. 2600 leden verdeeld over 90 loges.

Wat is het verschil tussen de Odd Fellows en de Vrijmetselaars?

Dat antwoord is niet eenvoudig te geven. Wij Odd Fellows weten wel veel van de IOOF maar te weinig van de Vrijmetselaars om deze vergelijking te kunnen maken. Iedereen die daarin is geïnteresseerd kan het voorlichtingsmateriaal van beide organisaties naast elkaar leggen, en vergelijken. Dan zal al gauw blijken dat er behalve overeenkomsten ook verschillen bestaan. De beide hoofdbesturen onderhouden overigens goede en regelmatige contacten.

Maar evenals de Vrijmetselaars spreekt u ook van loges. Wat is een loge eigenlijk?

Er zijn verschillende organisaties die hun plaatselijke afdelingen loges noemen, waaronder de IOOF.  Aan het woord “loge” geven die organisaties soms verschillende betekenissen (bijvoorbeeld de ruimte waarin men bijeenkomt, of die bijeenkomst zelf). Meestal wordt het woord echter gebruikt in de betekenis van “vereniging”. Zo zijn alle Odd Fellowloges gewone verenigingen die als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op die verenigingen is, evenals op alle andere verenigingen, het verenigingsrecht van toepassing, terwijl de statuten uiteraard openbaar zijn.

Waarom zijn er afzonderlijke loges voor mannen en vrouwen?

Toen onze Orde in 1819 werd gesticht, was dat een Orde van en voor mannen. Pas vele jaren later is er een aparte tak voor vrouwen gesticht. In Nederland gebeurde dat in 1920. Kijken we nu naar de situatie in Nederland, dan blijkt dat het grootste deel van de leden, mannen zowel als vrouwen, die aparte loges voor mannen en vrouwen ook willen hand­haven. Onze leden willen wel eens ongestoord “onder elkaar” over allerlei levensvragen praten en die op hun eigen specifieke manier benaderen. Overigens werken de beide afdelingen van de Orde lokaal, nationaal en internationaal steeds nauwer samen. De Grootloge van Nederland en België is het hoogste gezagsorgaan in beide landen. De Grootmeester van onze jurisdictie (Nederland en België) kan zowel een broeder als een zuster zijn. Daarmee loopt onze jurisdictie vooruit op alle andere jurisdicties. De zittingen van de Grootloge zijn dus steeds gemengd, maar er kunnen ook andere gezamenlijke zittingen en bijeenkomsten worden gehouden. Dat gebeurt ook zeer regelmatig. Enkele malen per jaar houden de plaatselijke broeder- en zusterloges gezamenlijke zittingen (Ordezittingen). Dat kan gebeuren bij een jubileum, een overlijden, een herdenking, of bij de wijding van een bezinningsruimte. Voor al die gelegenheden bestaan vastgestelde ritualen (handleidingen).

Doen vrouwen in hun loges hetzelfde als mannen in hun loges?

In grote lijnen hebben de zittingen van de vrouwen hetzelfde doel en dezelfde vorm als de zittingen van de mannen.

Vrouwelijke Ordeleden noemen zich “Rebekkah”.  Waar komt die naam vandaan?

Vrouwelijke leden van de IOOF zijn ook Odd Fellows, maar omdat dit een nogal mannelijk klinkende naam is werd het al direct in het begin nodig gevonden om daar­naast een andere naam te gebruiken. Gekozen is toen voor de naam Rebekkah. Die naam is ontleend aan de Oudtestamentische vrouwenfiguur Rebekkah die bij de bron water put voor mens en dier. Zij wordt beschouwd als de behoedster van het onmisbare water en daarbij symbolisch als de behoedster van het leven. In haar zien wij de dienende mens. Daarmee is zij het symbool van hulpvaardigheid en daadkracht.

Zijn er ook gemengde loges?

Inmiddels zijn er verschillende initiatieven om te komen tot gemengde loges. Dat kan de oprichting van een nieuwe loge zijn of samenvoeging van een broeder en zusterloge. In februari 2019 is in Zandhoven (België) de eerste gemengde loge, de Gemengde Loge Brabo No. 201, opgericht. Daarna is de Carry van Bruggen Odd Fellow Club omgevormd tot de Carry van Bruggen Gemengde Loge No. 01.

Wat is een Odd Fellow Club?
Een Odd Fellow Club is een informele vereniging, bestaande uit Odd Fellow leden en geïnteresseerden in het Odd Fellow lidmaatschap. De bijeenkomsten van een Odd Fellow Club hebben een ander karakter (minder formeel) dan een loge bijeenkomst.

Waarom spreekt men elkaar aan als broeder en zuster?

De IOOF is een internationale broederschap en het is dus geen wonder dat men in zo’n broederschap elkaar aanspreekt als broeder en zuster. Dat aanspreken als broeder en zuster gebeurt overigens alleen maar bij officiële gelegenheden. In de normale omgang tutoyeren Odd Fellows elkaar en noemen zij elkaar bij de voornaam.

Hebben de loges in Nederland veel contact met elkaar?

Het bezoeken van de zittingen van andere loges wordt sterk aangemoedigd. Verder zijn jaarlijks één of twee zgn. districtszittingen waar alle loges van een district aan deelnemen. De besturen van de loges in een district onderhouden regelmatig contact.

Zijn er ook internationale contacten?

De internationale contacten spelen zich hoofdzakelijk af op het niveau van de hoofdbesturen. Er zijn echter ook verschillende loges die contacten onderhouden met buitenlandse loges.

Hoe worden de loges op de hoogte gehouden van elkaars activiteiten?

Het Algemeen Bestuur van de Orde heeft een publiciteitsbeleid vastgesteld en hecht eraan dit uit te dragen. Dit rust op drie pijlers te weten:

  • de openbare website www.oddfellows.nl met daarin o.a. Orde Actueel.
  • een maandelijkse nieuwsbrief.
  • een jaarboek waarin o.a. aandacht wordt gegeven aan ethische onderwerpen en het komende beleid van het Algemeen Bestuur.

Hiermee worden de loges op de hoogte gehouden van elkaars activiteiten. Daarnaast kan ook het Algemeen Bestuur de loges op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Op de openbare website www.oddfellows.nl en de nieuwsbrief wordt nieuws uit de loges geplaatst..

De meeste loges hebben ook een eigen website voor het delen van informatie onder de eigen leden.