De verenigingen met een ANBI-status, ressorterend onder de jurisdictie van Nederland, onderschrijven het volgende beleid.

Beleidsplan

De IOOF is een vereniging op levensbeschouwelijke grondslag.

De vereniging past op eigentijdse wijze de oorspronkelijke in de 19de eeuw, in de USA, vervatte opdracht toe:

“WE COMMAND YOU TO VISIT THE SICK, RELIEVE THE DISTRESSED, BURY THE DEAD AND EDUCATE THE ORPHAN”, door:

het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en bevordering van broederschap onder de mensen.

Een en ander uit zich door het tonen van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid.

Deze zelfontwikkeling krijgt praktisch gestalte door het ontplooien van maatschappelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel.